Gaetano D Gargiulo, Ganesh R Naik
Springer
Publication year: 2022